การเรียกสินไหมค าขาดประโยชน จากการใช รถระหว างซ อม